Zakres USŁUG

Źródła niskoemisyjne wytwarzania energii – kogeneracja i trigeneracja

Agregaty kogeneracyjne lub trigeneracyjne mogą pracować w obiektach o relatywnie stałym zapotrzebowaniu na energię elektryczna, energię cieplną i/lub chłodniczą.

Agregaty jako silniki mogą spalać różne rodzaje gazów: gaz ziemny, LPG. Wykorzystuje także odnawialne źródła energii jak wodór i  biogaz (można go mieszać z gazem ziemnym), biopaliwa. Praca agregatów jest niezależna od warunków atmosferycznych, produkując energię elektryczną i cieplną przy mniejszej emisji CO2 od innych źródeł wytwórczych.

Wprowadzenie mixu energetycznego i dążenie do niezależności energetycznej

Chcielibyśmy przedstawić ścieżkę dojścia i możliwości poprawy efektywności energetycznej dla Państwa nowoprojektowanych i istniejących obiektów, pokazując możliwość przygotowania najbardziej opłacalnego ekonomicznie wariantu mixu energetycznego pozwalającego w sposób optymalny pod względem ekonomicznym wprowadzając nowe źródła OZE oraz wykorzystać potencjał produkowanego i  odzyskanego ciepła w celu dążenia do niezależności energetycznej.

Strategie zeroemisyjne oraz wyznaczanie śladu węglowego

W zakresie Usługi zmniejszenia śladu węglowego organizacji lub wyrobów danego zakładu, usługi.

Ślad węglowy organizacji: to suma bezpośrednich (działania takie jak spalanie paliw do celów grzewczych, wykorzystanie paliw w samochodach, czy nieszczelności w układach chłodniczych) i pośrednich (np. zużycie energii elektrycznej z sieci) emisji do atmosfery gazów cieplarnianych (wyrażonych jako ekwiwalent CO2) przez działalność firmy.

Ślad węglowy produktu: to suma emisji gazów cieplarnianych, powstałych w określonym cyklu życia produktu. Obejmuje emisje nie tylko z etapu produkcji w Twojej firmie, ale również cały łańcuch dostaw surowców i materiałów niezbędnych do jego produkcji.

Dane dotyczące aktywności przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol podzielone są na trzy zakresy, które analizujemy:

 • Zakres 1 – są to Twoje własne, bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, np. emisje wynikające ze spalania paliw w urządzeniach lub pojazdach będących własnością organizacji, wycieki fluorowanych gazów cieplarnianych (HFC) z systemów chłodniczych lub klimatyzacyjnych oraz wszelkie emisje z procesów przemysłowych.
 • Zakres 2 – są to emisje pośrednie, które pochodzą z zakupionej energii elektrycznej, ciepła, pary i chłodu, z których Twoja organizacja korzysta w prowadzonej działalności.
 • Zakres 3 – są to wszystkie inne emisje pośrednie występujące w łańcuchu wartości Twojej organizacji, czyli emisje gazów cieplarnianych, na które organizacja może wpływać, ale których nie kontroluje. W tej kategorii znajdują się emisje związane np. z transportem zakupionych towarów, wywozem odpadów, podróżami służbowymi, dojazdami pracowników do pracy pojazdami niebędącymi własnością organizacji. 

Poniżej krótka lista przykładów do wdrożenia celem zmniejszenia śladu węglowego:

 • zmiana źródła energii elektrycznej na OZE.
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków i produkcji
 • sukcesywna wymiana floty samochodowej na przyjazną środowisku.
 • zmiany opakowań swoich produktów na bardziej przyjazne klimatowi
 • zmiana dostawców produktów na te, o mniejszym wpływie na klimat lub bliższe naszej lokalizacji

Ścieżka zmniejszenia śladu węglowego w firmie?

 1. ograniczyć zużycie energii,
 2. ograniczyć substancje toksyczne,
 3. zwiększyć udział recyklingu w odzyskiwaniu odpadów,
 4. zwiększyć udział substancji odnawialnych oraz odnawialnych źródeł energii,
BIAŁE CERTYFIKATY
 1. Pozyskiwanie Świadectw Efektywności Energetycznej (Białych Certyfikatów)

Białe Certyfikaty, to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej, które wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za inwestycje poprawiające efektywność energetyczną. Przekłada się to na oszczędność energii w przedsiębiorstwach i daje wymierne korzyści finansowe.

Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Stanowi ona wdrożenie Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Świadectwo efektywności energetycznej może zostać przyznane każdemu, kto zamierza zrealizować inwestycję mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej minimum o 10 toe (Tona oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku – 116,300 MWh/rok lub 418,680 GJ/rok.

Przedsiębiorca, który chce pozyskać świadectwa efektywności energetycznej musi być przed rozpoczęciem inwestycji, tzn. nie podjąć wiążących umów z dostawcą urządzeń / wykonawcą – musi zostać zachowany tzw. efekt zachęty.

Ustawa dopuszcza składanie wniosku na jedno przedsięwzięcie lub na przedsięwzięcia tego samego rodzaju, w tym wniosek:

 • może obejmować kilka przedsięwzięć, ale tego samego rodzaju jak np. modernizacja oświetlenia w kilku obiektach i na kilku terenach (w kilku innych spółkach nie powiązanych ze sobą),
 • nie może obejmować różnych przedsięwzięć np. zagadnień cieplnych i elektroenergetycznych,

Białe Certyfikaty wydawane są przez Prezesa URE w postaci papieru wartościowego (praw majątkowych). Handel świadectwami odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie. Ceny BC kształtują się obecnie na poziomie 2 050 zł –  2200 zł za 1 toe. Aktualną cenę BC można zobaczyć na stronie www.tge.pl

Stabilność ceny determinuje jednostkowa opłata zastępcza, wynikająca z zapisów ustawy, która wynosiła w 2022 roku 1 914 zł (2023 r. – 2 010 zł). Wysokość jednostkowej opłaty zastępczej za każdy kolejny rok zwiększa się o 5% w stosunku do wysokości jednostkowej opłaty zastępczej obowiązującej za rok poprzedni.

W każdej MWh energii dostarczonej do klienta końcowego musi być zawarte 1,5 % tzw. białej energii, czyli formy wsparcia efektywności energetycznej. Obecnie Polskie zapotrzebowanie na Białe Certyfikaty to ok. 500 tyś. toe rocznie (ok. miliarda PLN rocznie), stąd przedsiębiorstwa (m.in. produkujące i dostarczające energię elektryczną lub cieplną, zajmujące się handlem paliwami), którą muszą w swojej działalności rozliczać Białe Certyfikaty, zobligowane są do ich ciągłego nabywania,

 

ARP Energia świadczy kompleksowe w zakresie Usługi Pozyskiwania Świadectw Efektywności Energetycznej:

 1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej Działania Inwestycyjnego, niezbędnej do pozyskania Świadectw Efektywności Energetycznej,
 2. Przeprowadzenie niezbędnych audytów Działań Inwestycyjnych, w tym Audytów Efektywności Energetycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie,
 3. Przygotowanie poprawnego, niezawierającego błędów formalnych i merytorycznych wniosku o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej, spełniającego wymogi określone w Ustawie,
 4. Prowadzenie bezpośredniej korespondencji i wymiany informacji z właściwymi organami (w tym z Urzędem Regulacji Energetyki) biorącymi udział w procesie pozyskiwania Świadectw Efektywności Energetycznej, w tym m.in. odpowiadanie na przesłane pisma, przygotowywanie dokumentów i informacji będących odpowiedzią na wezwania do uzupełnienia braków, udzielanie wyjaśnień, itp.,
 5. Bezzwłoczne uzupełnianie ewentualnych braków lub korekt we wniosku o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej, np. wskazanych przez URE,
 6. Informowanie Zleceniodawcy o wydaniu przez Prezesa URE Świadectw Efektywności Energetycznej,
 7. Przygotowanie dla Zleceniodawcy zawiadomienia do Prezesa URE o zakończeniu realizacji danego Przedsięwzięcia, na zasadach i w terminach określonych w Ustawie,
 8. Informowanie na bieżąco i bezzwłocznie, a także na każde zapytanie Zleceniodawcy o bieżącym etapie i postępie prac oraz o planowanych dalszych czynnościach zmierzających do pozyskania Świadectw Efektywności Energetycznej.
AUDYTY

Audyt Działań Optymalizacyjnych – Audyt Działań Optymalizacyjnych skierowany jest głównie do podmiotów, które nie są zobligowane do przeprowadzenia AEP. ADO skupia się na części praktycznej, czyli na pokazaniu obszarów/działań służących poprawie efektywności energetycznej, wraz z oszacowaniem potencjalnych oszczędności, kosztów inwestycji, możliwości pozyskania BC oraz wyznaczenia wpływu na emisje CO2.

 

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa – Audyt Energetyki Przedsiębiorstwa wykonany przez ARP Energia Sp. z o.o. spełnia wymogi ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, przez co pozwala spełnić obowiązek audytowy nałożony na duże przedsiębiorstwa. AEP zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarach przedsiębiorstwa odpowiadających za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo. Przedstawione w AEP działania służące poprawie efektywności energetycznej posłużą jako plan przedsiębiorstwa do redukcji zużycia energii, zmniejszenia emisji gazów cieplarniach, wskażą możliwe do uzyskania korzyści finansowe oraz szacunkowe koszty potencjalnej inwestycji.

Audyt Efektywności Energetycznej (AEE) – jest to opracowanie, spełniające wymogi rozporządzenia ministra energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii z dnia 5 października 2017 wraz z późniejszymi zmianami obejmujące konkretne działanie służące poprawie efektywności energetycznej. Przeprowadzenie AEE dla danego przedsięwzięcia jest bardzo często wymagane przy pozyskiwaniami różnego rodzaju systemów wsparcia. AAE stanowią jeden z załączników do wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej.

W ramach ADO doświadczony zespół inżynierów dokonuje oględzin zakładu w celu wylistowania możliwych rozwiązań technicznych służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i tym samym poprawie jego konkurencyjności na rynku.

Potencjał oszczędności zużycia i kosztów energii będzie weryfikowany w 5 głównych obszarach obejmujących działania energetyczne:

 • obszar energii elektrycznej,
 • obszar energii cieplnej,
 • obszar energii chłodniczej,
 • obszar instalacji sprężonego powietrza,
 • obszar procesu produkcyjnego.

Znalezienie optymalnej liczby przedsięwzięć służy poprawie efektywności energetycznej. Podstawą do oszacowania efektu energetycznego i ekonomicznego jest bilans energii w przedsiębiorstwie, stworzony na bazie informacji i danych udostępnionych przez Klienta (w ramach ADO nie przeprowadza się pomiarów). Bilansowe podejście do tego zadania pozwoli na wstępnym etapie procesu poprawy efektywności energetycznej określić miejsca z potencjałem do zaoszczędzenia energii. Zaproponowane rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej są efektem wiedzy oraz zdobytego doświadczenia inżynierów przy podobnych inwestycjach.

W uzyskanym Audycie Działań Optymalizacyjnych znajdą się informacje dotyczące:

 1. Opisu stanu obecnego i propozycję optymalizacji – krótki, zwarty opis stanu obecnego poszczególnego obszaru, który jest objęty proponowana modernizacją
 2. Sugerowane kolejne działania – wymienione w punktach sugerowane działania podejmowane przez Inwestora wraz ze wskazaniem ich kolejności od momentu podjęcia decyzji o realizacji, określenia niezbędnych dodatkowych pomiarów lub czynności koniecznych do wykonania, poprzez pozyskanie środków finansowych, pozyskanie ofert do prac inwestycyjnych i odbiorowych
 3. szacowanych oszczędności ekonomicznych i środowiskowych – wskazanie redukcji energii wraz z jej kosztem zakupu / wytworzenia, uzyskanej po realizacji inwestycji. Wskazanie redukcji emitowanego CO2, uzyskanej po realizacji inwestycji. Weryfikacja możliwości i ilości Świadectw Efektywności Energetycznej.
 4. Szacowany koszt inwestycji – Przedstawienie na bazie pozyskanych ofert, dostępnych katalogów i doświadczenia audytorów, szacowany koszt proponowanego działania.
 5. Szacowany czas zwrotu – wyznaczenie prostego czasu zwrotu z inwestycji, uwzględniając oszczędności i koszt
 6. Wpływ na inne działania – Analiza wpływu realizacji wskazanego działania na inne proponowane inwestycje.

Analizy i kalkulacje są oparte na danych szacunkowych i stanowią autorskie opracowanie Wykonawcy poparte na jego dotychczasowym doświadczeniu.

Dodatkowe usługi konsultacyjno- doradcze

dodatkowe konsultacje telefoniczne, mailowe czy bezpośrednie w zakresie efektywności energetycznej

Konsultacja wykracza poza zakres czynności podejmowanych przez ARP Energia w ramach przeprowadzenia ADO oraz przygotowywania Raportu z przeprowadzonego audytu. Koszt dodatkowych konsultacji specjalistycznych rozliczany jest według stawki godzinowej 350,00 złotych netto/h.

Dalsze kroki w zakresie poprawy efektywności energetycznej zakładu

arp
1

Wybór przedsięwzięć z największym potencjałem

Na podstawie przeprowadzonego ADO będzie można dokonać wyboru przedsięwzięć z największym potencjałem redukcji zużycia energii. Wskaże miejsca, w których należy przeprowadzić szczegółowe pomiary w celu doprecyzowania wskazanych wartości. Kolejnym krokiem może być wykonanie Audytu Efektywności Energetycznej (AEE) celem złożenia wniosku do URE o wydanie świadectw efektywności energetycznej lub koncepcji ekonomiczno-technicznej.

Wdrożenie wybranych działań proefektywnościowych

Na etapie realizacji inwestycji ARP Energia wybierze odpowiedniego podwykonawcę przedsięwzięcia oraz będzie współuczestniczyć w niezakłóconej jego realizacji zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

ARP Energia może występować jako:

 • Generalny Wykonawca,
 • Inwestor zastępczy,
 • Finansujący inwestycję.
3

Przygotowanie inwestycji

Opracowanie koncepcji wdrożeniowej inwestycji. W tej części zadania ARP Energia stworzy „Road mapę” poszczególnych, implementowanych działań, która będzie się składać z:

 • przygotowania szczegółowej koncepcji wdrożeniowej wraz z wyborem optymalnej technologii;
 • przygotowania wytycznych dla projektantów celem osiągnięcia optymalnych korzyści;
 • uzyskanie niezbędnych projektów budowlanych i wykonawczych (o ile będą wymagane);
 • pozyskanie niezbędnych pozwoleń (o ile będą wymagane).
2

Odbiór inwestycji i rozliczenie inwestycji

Po zakończeniu inwestycji zostaną przeprowadzone odbiory poszczególnych prac, wraz z ich weryfikacją pod kątem uzyskania optymalnych redukcji energochłonności. Na tym etapie przeprowadzony jest również reaudyt efektywności energetycznej (o ile jest wymagany) celem złożenia do URE odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej uzyskanie deklarowanych oszczędności.

4

W zakresie Usługi Wykonania Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa zawarte są w szczególności następujące czynności:

 1. Wstępny kontakt z przedstawicielem Przedsiębiorstwa,
 2. Przesłanie do uzupełnienia ankiety wstępnej oraz danych niezbędnych do wykonania usługi,
 3. Analiza przesłanych przez Przedsiębiorstwo danych,
 4. Przeprowadzenie wizji lokalnej,
 5. Sporządzenie Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa,
 6. Omówienie Audytu z przedstawicielem Przedsiębiorstwa,
 7. Przygotowanie zawiadomienia o przeprowadzonym Audycie do URE.

W zakresie Usługi Wykonania Koncepcji Ekonomiczno-Technicznej Inwestycji, zawarte są w szczególności następujące czynności:

 1. Przedstawienie tła Działania Inwestycyjnego – analiza stanu obecnego w obszarze KETI,
 2. Ustalenie celu Działania Inwestycyjnego oraz określenie rezultatów i korzyści wraz ze wskazaniem czasu i metod ich weryfikacji,
 3. Opis techniczny proponowanego rozwiązania,
 4. Przeprowadzenie analizy energetycznej i ekonomicznej proponowanego rozwiązania,
 5. Wykonanie poglądowych rysunków, schematów, rzutów proponowanego rozwiązania o ile wymaga tego KETI:
  • Włączenie w proces produkcyjny,
  • Podłączenie do instalacji elektrycznej,
  • Podłączenie do sieci gazowej, ciepłowniczej, wodnej, parowej, sprężonego powietrza,
  • Rzut instalacji na PZT.
 6. Przedstawienie harmonogramu realizacji Działania Inwestycyjnego,
 7. Przeprowadzenie analizy SWOT oraz identyfikację ryzyk.
demo-attachment-82-033-deadline

Zarządzanie energią elektryczną (DSM/DSR)

demo-attachment-86-009-computer

Budowa instalacji
OZE (off site)

demo-attachment-84-035-idea

Budowa instalacji
PV (on site)

demo-attachment-83-034-speaker

Wsparcie w zakupach energii elektrycznej i gazu w ramach grupy zakupowej

demo-attachment-80-014-stopwatch

Wsparcie w zakupach energii poprzez przygotowanie kontraktów w formule cPPA

Grupa zakupowa energii elektrycznej i gazu

Dobrowolna umowa pomiędzy niezależnymi podmiotami, które oczekują dodatkowych korzyści ze zwiększenia wolumenu kupowanej energii elektrycznej i gazu.

Szansa na uzyskanie lepszych warunków finansowych od sprzedawców

1

Możliwość pozyskania większej liczy ofert

2

Scedowanie odpowiedzialności za przeprowadzenie postępowania na profesjonalny podmiot

3

Możliwość skorzystania z różnych ofert proponowanych przez sprzedawców

4

Większa elastyczność w kontaktach ze sprzedawcami

5
Shopping Basket